Potato pancakes

Potato cakes with cream, 12 zł

Potato cakes with apple, 12 zł

Potato cakes with Mushrooms „Kurki” in cream, 17 zł

Potato cakes with bolognese sauce, 19 zł